پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس ابعاد ساختار فیزیکی ، ساختار سازمانی و جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی برنامه درسی پنهان در دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

FSCH02_184

تاریخ نمایه سازی: 12 دی 1402

Abstract:

ایجاد روحیه کارآفرینی در دانش آموزان نیازمند مطالعه و بررسی ابعاد مختلفی از برنامه درسی در پیشرفت تحصیلی آنان است . از آنجایی که کارآفرینی نیازمند برنامه ی درسی موثر و تعیین کننده ای در تحقق اهداف و رسالت های آموزش و پرورش است . لذا پژوهش حاضر به بررسی پیش بینی روحیه کارآفرینی بر اساس ابعاد ساختار فیزیکی ، ساختار سازمانی و جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی برنامه درسی پنهان در دانش آموزان پرداخته است . این پژوهش از نوع بنیادی است . جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان پایه ششم ابتدایی شهر بشرویه می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. در این پژوهش آزمودنی ها به پرسشنامه برنامه درسی پنهان شیخی (۱۳۸۸) با تعداد ۲۹ گزاره و پرسشنامه روحیه کارآفرینی هوشمندان و همکاران (۱۳۹۰) با تعداد ۳۳ گزاره پاسخ دادند. سپس دادهها با استفاده از نرم افزارspss به وسیله آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون، واریانس و تحلیل رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد روحیه کارآفرینی به صورت تابعی از متغیر پیش بینی کننده ساختار فیزیکی ، ساختار سازمانی و جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی قابل پیش بینی است . همچنین بین از مولفه های برنامه درسی پنهان مولفه جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی نقشی تسهیل کننده در روحیه کارآفرینی دانش آموزان داشت (۰۱/۰(p<

Keywords:

روحیه کارآفرینی , برنامه درسی , ساختار فیزیکی , ساختار سازمانی و جو اجتماعی و ارتباطات متقابل انسانی , دانش آموزان

Authors

حمید رضوانی نسب

کارشناسی ارشد، علوم تربیتی ، گرایش آموزش و پرروش ابتدایی ، آموزگار پایه ششم ابتدایی آموزش و پرورش شهرستان بشرویه ، دبستان دکتر حسابی