بررسی رویکرد اصلاح رفتاری، آموزش های موثر و یادگیری کارکنان در سطح سازمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 114

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_040

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

مدیریت رفتار سازمانی که به عنوان اصلاح رفتار سازمانی یا Organisational Behaviour Modification نیزشناخته می شود، زمینه ای است که به کاربرد مفاهیم تقویتی برای افراد در محیط کاری می پردازد. این موضوع بهاحتمالات محیطی رفتار کارکنان، سوابق و پیامدها و تاثیر آنها بر اثربخشی عملکرد مربوط می شود. به عبارت دیگر با بعدعملی یادگیری که مدیریت و تغییر رفتار انسان برای بهینه سازی عملکرد است، سر و کار دارد. تئوری های یادگیری مانندشرطی سازی عامل و تقویت ساختار و پایهی اصلاح رفتار سازمانی را تشکیل می دهند. در این تحقیق، فرآیندهای مدیریترفتاری را که در سازمان ها به دست می آید، مورد بحث قرار خواهیم داد. در فرآیند مدیریت رفتاری به روابط انسانی ومنابع انسانی و همچنین رویکرد سیستمی اشاره خواهد شد. سپس در این پژوهش رویکرد علوم رفتاری و به دنبال آنتغییرات سازمانی و نقش مدیران را در نظر خواهد گرفت. سپس واحد نحوه اعمال اصلاح رفتار را در محیط سازمانی توضیحخواهد داد. پیش بردن مراحل مختلف در مدیریت رفتار نیز یکی از اهداف این مطالعه می باشد. در این مقاله بحث خواهدشد که چگونه با کمک تکنیک اصلاح رفتار می توان بهره وری، نظم و انضباط کارکنان را بهبود بخشید. بر این فرض استواراست که رفتار فردی یک تابع است یا توسط محیط او کنترل می شود و نیروهای درونی فرد تاثیر کمی بر رفتار عاملدارند. با این حال، شواهد تجربی نشان می دهد که رفتار عامل نیز تابعی از متغیرهای شناختی و عاطفی خاصی است کهدر فرد وجود دارد. به ادراک، باورها، نیازها و انتظارات مردم توجهی نمی کند.

Authors

محمد ولایت زاده

گروه ایمنی صنعتی، موسسه آموزش عالی کاسپین، قزوین، ایران- باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

سپیده رحمانی

گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی تاکستان، قزوین، ایران