بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تاکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_279

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاران مهم است و بر تصمیم های آنها تاثیر دارد، پایداری سود نیز به عنوانیکی از ویژگی های کیفی سود، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود،حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب سرمایه گذاران با اطمینان بیشتر در سهام شرکتهایی سرمایه گذاری می کنند که روندسود آنها با ثبات تر است. هدف این تحقیق بررسی تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با توجه به نقش عدم تقارناطلاعاتی می باشد. جهت آزمون فرضیه های تحقیق نمونه ای متشکل از ۱۲۵ شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۵ انتخاب گردید. داده های مورد نیاز جهت محاسبه متغیرهای پژوهش، از بانکاستخراج شده است. براساس فرضیه اول انتظار می رود که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تاثیر معناداری داشته باشد. نتایج نشان می دهد که دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنینبراساس فرضیه دوم انتظار می رود که عدم تقارن اطلاعاتی، تاثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود را تعدیل کند. نتایجنشان می دهد که عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین دوره تصدی حسابرس و کیفیت سود تاثیر مثبت و معناداری دارد. به عبارتدیگر، با افزایش عدم تقارن اطلاعاتی، تاثیر مثبت دوره تصدی حسابرسی بر کیفیت سود تقویت می شود.

Authors

حیدر دل آرا

کارشناسی ارشد رشته حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل