بررسی فقر و نابرابری آموزشی و عوامل موثر بر آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 130

This Paper With 30 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_282

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

زندگی مردم همواره روی ریل مهارتهای اکتسابی آنان سوار است. مهارتهایی که در اقتصادهای مدرن عمدتا ازطریق آموزش و تحصیل کسب می شوند. مهارتهایی که رشد مستمر از خصایص اصلیشان است. در حالی که دراوایل قرن نوزدهم تعداد انگشت شماری کودک تحصیلات رسمی دریافت می کردند، اما امروز بسیاری به خصوصدر کشورهای توسعه یافته، عمده زندگی خود را در مدرسه و دانشگاه می گذرانند. طبق یافته مطالعات علمی،تحصیلات نه تنها زمینه ساز اشتغال باثبات و درآمد بالاتر است بلکه منافع گسترده تری از قبیل سلامت جسمی وروحی بهتر، رضایت زندگی بیشتر، کاهش رفتارهای مجرمانه و تقویت مشارکت مدنی به همراه دارد. این نقشاساسی و پررنگ آموزش به معنی آن است که نابرابری آموزشی، پیامدهای تبعیض آمیز قابل توجهی میان گروه هایمختلف جامعه به جا می گذارد. فراتر، نابرابری آموزشی مسبب پایین بودن جابه جایی جایگاه های اجتماعی در میاننسل های مختلف است. اگر تنها فرزندان خانواده های ثروتمند و موفق دسترسی به فرصت های آموزشی بهتر داشتهباشند، نابرابری میان نسل ها ماندگارتر خواهد شد. در مقابل، جوامعی قرار دارند که نظام آموزشی آنها چندان بهپیشینه خانوادگی وابسته نیست. از این رو است که فهم ماهیت و عوامل تعیین کننده نابرابری آموزشی در مطالعهنابرابری ها و توزیع فرصت های اقتصادی ملت ها اهمیت می یابد.

Authors

کبری یوسفوند

کارشناس ریاضی محض و کارشناس ارشد ریاضی کاربردی

فاطمه یوسفوند

کارشناس آموزش ابتدایی

مهدی جعفرپور

کارشناس آموزش ابتدایی

زهرا حکیمی زاده

کارشناس آموزش ابتدایی و کارشناس ارشد برنامه ریزی آموزشی

سعیده سادات حسینی کلکوه

کارشناس پژوهشگری علوم اجتماعی