مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم تروریستی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 186

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIGCNF02_023

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

واژه ی تروریسم که در زبان فارسی با معانی وحشت افکنی ، هراس افکنی و ارعاب گری شناخته شده است . به استفاده از خشونت یا تهدید برای رسیدن به اهداف سیاسی ، مذهبی یا ایدئولوژیک نیز گفته می شود . بضی از افراد تروریسم را قتل سیاسی نیز تعریف کرده اند ولیکن کلمه ی تروریسم مسئله ای بیش از قتل سیاسی و یا قتلی با اهداف سیاسی می باشد و آن چیزی جز ایجاد وحشت ، ارعاب و هراس با هدف یا اهداف سیاسی نیست . وحشت آفرینی با هدف سیاسی یا ایدئولوژیک مستلزم تهدید یا خشونت می باشد حال چنین خشونتی امکان دارد از طریق قتل بروز و ظهور یابد یا مواردی کمتر از قتل ظهور یابد. لازم به ذکر است که با توجه به تعاریف ارائه شده از طرف بسیاری از حقوقدانان همچنان تعریف جامع و دقیقی از تروریسم ارائه نشده که شامل تمام ارکان و گستردگی های این مفهوم باشد . پژوهش فوق که به روش تحلیلی-توصیفی تنظیم گردیده است در صدد آن است تا به بررسی مسائل روانی مرتکبین حوزه ی تروریست بپردازد و به علل و عوامل گرایش افراد به ارتکاب این جرم با توجه به قانون مبارزه با تروریسم مصوب ۱۳۹۴ و اصلاحیه ۱۳۹۷ بپردازد.

Authors

ساحل کرمی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

حسین نوروزیان

دانشجوی دکترا حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاداسلامی واحد سمنان

حمیدرضا نوروزیان

دانشجوی دکترا حقوق عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان