بیمھ مسئولیت مدنی در ایران و تحلیل ماھیت شرط مطالبھ

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIGCNF02_027

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

بیمھ مسئولیت مدنی تامین و جبران خسارتھایی است کھ بر اثر تقصیر و خطا و یا فعالیت مخاطره آمیز شخص متوجھ دیگران می شود و مقصر حادثھ بھ موجب قانون و نظم عمومی مسئول و ملزم بھ جبران خسارت وارده شده بھ زیان دیده میشود. گاه در قرارداد بیمھ مسئولیت مدنی شرط میشود کھ بیمھ گر تنھا در صورتی متعھد بھ پرداخت خسارت گردد کھ مطالب خسارت از سوی زیان دیده در طول مدت قرارداد صورت گرفتھ باشد، حتی اگر فعل زیانبار و یا ورود خسارت قبل از انعقاد قرارداد واقع شده باشد. این شرط کھ شرط مطالبھ در بیمھ مسئولیت مدنی نامیده می شود. لذا در این پژوھش پس از بررسی مفھوم شناسی و اصول حاکم بر بیمھ، بھ تحلیل و بررسی ماھیت حقوقی شر مطالبھ در بیمھ مسئولیت مدنی می پردازد.

Authors

کوثر یوسفی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغھ، مراغھ، ایران

محمد یوسفی

دانشجوی کارشناسی حقوق، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوکان، بوکان، ایران