مطالعه عوامل تاثیرگذار بر نوآوری محصولات صادراتی با در نظر گرفتن قابلیت های بازاریابی و شدت رقابت (مورد مطالعه: فرش کاشان)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 145

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCMR06_026

تاریخ نمایه سازی: 16 دی 1402

Abstract:

صادرات فرش ایران یکی از نمونه های موفق رهایی از اقتصاد مبتنی بر صادرات نفت است که در سالهای اخیر علیرغم رشد قابلملاحظه، همچنان با چالش هایی برای حفظ بازار مواجه است. یکی از موضوعات مهم در توسعه محصول، نوآوری است و بنابرایننوآوری محصولات صادراتی نیز از اهمیت بیش از پیش برخوردار است. هدف تحقیق کنونی بررسی عوامل تاثیرگذار بر نوآوریمحصولات صادراتی با در نظر گرفتن نقش تعدیلگر قابلیتهای بازاریابی و شدت رقابت است. محصول مورد نظر صادراتی، فرشدستباف کاشان است. تحقیق از نوع کمی، توصیفی و پیمایشی است. از میان جامعه آماری مرتبط با صادرکنندگان شهر کاشان،نمونه ۲۱۰ نفری انتخاب شد و به صورت تصادفی رزومه ارسال گشت. تحلیل بوسیله اسمارت پی ال اس انجام شد و نتایج نشانداد که ایجاد، توزیع و پاسخگویی هوش صادراتی بر نوآوری محصولات صادراتی تاثیرگذار است. کارآفرینی صادراتی بر نوآوریمحصول صادراتی اثرگذار است و رابطه میان کارآفرینی صادراتی و نوآوری صادراتی توسط شدت رقابت و قابلیت های بازاریابیتعدیل میشود. بنابراین، استفاده از کارآفرینان در صادرات فرش، تحقیق و توسعه برای نیازسنجی مشتریان و داشتن هوشصادراتی از موارد قابل توصیه است.

Authors

سعید لطف اله پور

کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان