اهمیت نیازسنجی آموزش کارمندان شهرداری سقز در مشاغل فنی، مالی و اداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 164

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CUCONF11_034

تاریخ نمایه سازی: 20 دی 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به اهمیت نیازسنجی آموزش کارمندان شهرداری سقز در مشاغل فنی، مالی و اداری پرداخته که ابتدا از طریق مصاحبه با مدیران ستادهای فنی اتومبیل، آتش سوزی، باربری، اشخاص، مسئولیت و مهندسی و مدیران مجتمع ها و روسای شعب این سازمان در سراسر شهرستان این سازمان خدماتی در خصوص نیازهای آموزشی کارکنان به تفکیک عناوین شغلی، پست سازمانی و سابقه خدمت کسب شد. سپس با مشورت مدیر و کارشناسان مرکز آموزش شهرداری و در دانشگاه های شهرستان سقز (پیام نور، علمی کاربردی و آزاد، کارشناسان مربوطه در آموزش و پرورش و دانشکده ی فنی مهندسی) و چند استاد مجرب پژوهشگران پرسشنامه ای محقق ساخته در قالب طیف لیکرت برای دستیابی به اهداف زیر تهیه کردند: ۱ . شناسایی و تعیین نیازهای آموزشی عمومی و تخصصی مشاغل فنی، مالی و اداری ۲ . آگاهی از دیدگاه نمونه های تحقیق در مورد نیازهای آموزشی بر اساس متغیرهای پژوهش که شامل متغیرهای زیر هستند ۱ . متغیرهای تعدیل کننده (سابقه ی خدمت، مدرک تحصیلی، رشته ی تحصیلی، جنس)، وابسته نیازسنجی آموزشی کارکنان و مستقل: دانش تخصصی و عمومی طراحی شد. پایایی پرسشنامه نیز از طریق مطالعه ای راهنما در خارج از اداره ی شهرداری جهت ارزیابی آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آلفای کرونباخ بین ۶ / ۰ تا ۹ / ۰ حاکی از پایایی قابل قبول پرسشنامه داشت. پس از تایید روایی و پایایی پرسشنامه ی نهایی بین ۳۸۴ نفر از کارمندان که به صورت کاملا تصادفی ازبین ۶۰۰ نفر کارمند شهرداری با استفاده از جدول گرجسی و مورگان حجم نمونه انتخاب شد در بین آنها توزیع شد. در نهایت ۳۸۴ پرسشنامه به پژوهشگران عودت داده شد ولی پژوهشگران اطلاعات و داده های لازم برای دست یافتن به اهداف ذکر شده را از بین ۳۸۰ پرسشنامه به دست آوردند. برای تعیین نیازهای آموزشی ابتدا بر حسب میانگین وزنی بدون در نظر گرفتن هیچ گونه طیفی نیازها اولویت بندی شدند و سپس به تفکیک، دانش تخصصی در سه طیف (فنی، مالی و اداری) و دانش عمومی (اصول شهرداری، زبان انگلیسی، آشنایی با علم کامپیوتر، ارتباطات، مکاتبات اداری و آمار) دسته بندی شدند. فزون بر آن برای آگاهی از دیگاه نمونه های تحقیق در مورد متغیرهای تعدیل کننده، رشته ی تحصیلی، مدرک تحصیلی و سابقه ی خدمت از آزمون کروسکال والیس بهره گرفته شد نتایج آزمون مذکور نشان داد که، بین متغیرهای تحقیق از دید افراد انتخاب شده به عنوان نمونه تفاوت معنی داری برقرار است. همچنین برای نشان دادن سطح معنی داری متغیر تعدیل کننده جنس از آزمون من ویتنی بهره گرفته شد. نتایج این آزمون نیز حکایت از معنی داری رابطه ی متغیرهای موجود با جنس را داشتند.

Authors

احسان وکیلی

کارشناس کامپیوتر

آزاد فقیهی

کارشناس ارشد فضای سبز