پیش بینی تنش های روانی براساس ادراک دشواری کار، سرسختی شغلی و معنویت در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان ملایر

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AJCHOR-25-3_007

تاریخ نمایه سازی: 25 دی 1402

Abstract:

مقدمه: پرستاران به عنوان بزرگ ترین گروه ارائه دهنده خدمات بهداشتی باید از سلامت روانی مطلوبی برخوردار باشند تا بتوانند مراقبت ها را به شکل مطلوب به مددجویان ارائه دهند. ازاین رو این پژوهش باهدف پیش بینی تنش های روانی براساس ادراک دشواری کار، سرسختی شغلی و معنویت در پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان ملایر انجام شد. روش کار: پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان های شهرستان ملایر در سال ۱۳۹۵ بودند که ۱۱۵ نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای به کار گرفته شده، پرسشنامه تنش روانی (PSQ)، مقیاس دشواری کار، پرسشنامه سرسختی شغلی (OHQ) و مقیاس تجارب معنوی روزانه (DSES) بود. برای تحلیل داده ها از آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چندمتغیری گام به گام و نرم افزار ۲۲SPSS- استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد که همبستگی معناداری بین ادراک دشواری کار، مولفه چالش از سرسختی شغلی و معنویت با تنش های روانی وجود داشت (۰/۰۱ >p)؛ اما رابطه معناداری بین مولفه های کنترل و تعهد از سرسختی شغلی با تنش های روانی وجود نداشت. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ادراک دشواری کار، مولفه تعهد از سرسختی شغلی و معنویت توانستند درمجموع ۵۹/۷% از واریانس تنش های روانی را تبیین نمایند؛ اما مولفه های کنترل و چالش از سرسختی شغلی توان پیش بینی تنش های روانی را نداشتند. نتیجه گیری: با توجه به یافته های این پژوهش، می توان آموزش و مداخله در بهبود ادراک دشواری کار، مولفه ی تعهد از سرسختی شغلی و معنویت پرستاران را به عنوان یک روش موثر در کاهش تنش های روانی آنان پیشنهاد داد.

Authors

هادی سلیمی

Hormozgan University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Nishshanka W, Arnold S, Kendangamuwa K. An Assessment Of Level ...
 • Muraleeswaran R, Akilendran K. An assessment of level of work ...
 • Komeili-Sani M, Etemadi A, Boustani H, Bahreini M, Hakim A. ...
 • Zandi A, Sayari R, Ebadi A, Sanainasab H. [Abundance of ...
 • Khamseh F, Roohi H, Ebaady A, Hajiamini Z, Salimi H, ...
 • Moustaka Å, Constantinidis TC. Sources and effects of Work-related stress ...
 • Mohammadi Z, Hosseinchari M. [Influence of perceived work difficulty on ...
 • Lake ET, Friese CR. Variations in nursing practice environments: relation ...
 • Twigg D, Duffield C. A review of workload measures: a ...
 • van den Heever JM. Neonatal nursing workloadcan it be measured? ...
 • Souder E, O'Sullivan P. Disruptive behaviors of older adults in ...
 • Silen M, Tang PF, Wadensten B, Ahlstrom G. Workplace distress ...
 • Malekpour F, Mohammadian Y, Mohamadpour Y, Fazli B, Hassanloei B. ...
 • Zakerian SA, Abbasinia M, Mohammadian F, Fathi A, Rahmani A, ...
 • Kobasa SC, Maddi SR, Zola MA. Type A and hardiness. ...
 • Jafari E, Sohrabi F, Jomehri F, Najafi M. [The Relationship ...
 • Vance DE, Struzick TC, Masten J. Hardiness, successful aging, and ...
 • Moreno-Jimenez B, Rodriguez-Munoz A, Garrosa Hernandez E, Blanco LM. Development ...
 • Mostaghni S, Sarvghad S. [Relationship of personality characteristics and psychological ...
 • Bartone PT, Roland RR, Picano JJ, Williams TJ. Psychological Hardiness ...
 • Tizdast T, Abbas Ghorbani M, Bajvar M. [Relationship between hardiness ...
 • Hamid N, Ataie Moghanloo V, Eydi Baygi M. [Comparison the ...
 • McCauley J, Tarpley MJ, Haaz S, Bartlett SJ. Daily spiritual ...
 • Koenig HG, George LK, Titus P. Religion, spirituality, and health ...
 • Koenig H, King D, Carson V. Handbook of religion and ...
 • Rippentrop AE, Altmaier EM, Burns CP. The Relationship of Religiosity ...
 • Sprung JM, Sliter MT, Jex SM. Spirituality as a moderator ...
 • Hawks SR, Hull ML, Thalman RL, Richins PM. Review of ...
 • Sedighi Arfaei F. [Spiritual-mystical experiences from psychological perspective]. J Myst ...
 • Kinjerski V, Skrypnek B, editors. Measuring the intangible: Development of ...
 • Sessanna L, Finnell D, Jezewski MA. Spirituality in nursing and ...
 • Koren ME, Papadimitriou C. Spirituality of staff nurses: application of ...
 • Baldacchino DR. Teaching on spiritual care: The perceived impact on ...
 • Tanhai Reshvanloo F, Peyda S, Nourian A. [The relationship between ...
 • Maddah Z, Elahi T, Fathi-Ashtiani A. [Explanation of psychological well-being ...
 • Borjalilou S, Shahidi S, Emami A. [Care, daily experiences and ...
 • Golparvar M. [Structural modeling of the relationship between spiritual connection ...
 • Gall M, Borg W, Gall J. Educational research: An introduction. ...
 • Osipow SH. Developing Instruments for Use in Counseling. J Counsel ...
 • Mohammadi S, Roshanzadeh M. [The relationship between psychological empowerment and ...
 • Akbari Balotanbegan A, Rezaei A, Mohammady Far M, Najafi M, ...
 • Underwood LG, Teresi JA. The daily spiritual experience scale: development, ...
 • Taghavi M, Amiri H. [Deliberation of psychometric properties of daily ...
 • نمایش کامل مراجع