حفاظت از سرمایه گذار، کراس لیستینگ و کیفیت حسابداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 77

This Paper With 37 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

AMEC04_051

تاریخ نمایه سازی: 1 بهمن 1402

Abstract:

با استفاده از ۴۲.۸۰۸ مشاهده سالانه شرکت از ۳۲ کشور در جای جای دنیا، بررسی می کنیم آیا کراسلیستینگ در ایالات متحده به کیفیت حسابداری بهتر وابسته است و آیا حفاظت سرمایه گذار، تاثیر کراسلیستینگ بر کیفیت حسابداری را تعدیل می کند یا خیر. نتایج اصلی ما، شرکت هایی را نشان می دهند که درایالات متحده کراس لیست شده اند، گزارش به موقع تری را از زیان ها، تمایل بیشتر به مدیریت سودها به سمتپایین و ارتباط ارزشی بیشتر ارقام حسابداری را در مقایسه با همتایان داخلی خود نشان می دهند. شرکت هایکراس لیست شده ای که از اختیارات قانونی حفاظت از سرمایه گذار بالا نشات می گیرند، به طور خاص درکشورهای دارای حقوق ضد مدیریتی و حقوق عرفی بالا، تمایل بیشتری به تشخیص یک گزارش به موقع تر اززیان ها و مدیریت سودها به سمت پایین نشان می دهند اما ارتباط ارزشی سودهای پایین تری را در مقایسه باشرکت های کراس لیست شده نشان می دهند که در کشورهای دارای حقوق ضد مدیریتی پایین و حقوق غیرعرفی ساکن هستند. این نتایج حاکی از این امر است، قدرت حفاظت از سرمایه گذار در کشور وطن، نقش مهمیرا در تعیین کیفیت ارقام حسابداری شرکت های کراس لیست شده ایفا می نماید.