مطالعه اثر اندازه موسسه حسابرسی و محافظه کاری حسابداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 17 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MTAEB16_045

تاریخ نمایه سازی: 3 بهمن 1402

Abstract:

در این پژوهش، تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و محافظه کاری حسابداری بر اجتناب مالیاتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می گیرد. اجتناب مالیاتی به معنای استفاده از روش ها و تکنیک های قانونی برای کاهش مبلغ مالیاتی پرداختی است. همچنین، اندازه موسسه حسابرسی به معنای صحت و قابل اعتماد بودن اظهارات مالی شرکت ها است و محافظه کاری حسابداری به معنای انتخاب سیاست های محاسباتی و گزارشگری حسابداری که به صورت محافظه کارانه و با توجه به محدودیت ها و ریسک های موجود در محیط کسب و کار انجام می شود.. به این منظور یک نمونه شامل ۱۱۲ شرکت (۵۶۰ سال-شرکت) پذیرفته شده در بازار بورس اوراق بهادار تهران به روش حذف سیستماتیک در بین سال های ۱۳۹۷- ۱۴۰۱ انتخاب گردید. در پژوهش حاضر برای تعیین پایایی متغیرهای پژوهش از آزمون فیشر برای نداشتن هم خطی بین متغیرها از آزمون واریانس عامل تورم استفاده گردیده و متغیرهای مستقل وابسته و کنترلی در طی دوره پژوهش در سطح پایا و قابل آزمون بودند و از طریق اجرای آزمون های F لیمر، هاسمن و رگرسیون چند متغیره اقدام به آزمون فرضیه ها نمودیم. نتایج حاصل از آزمون تحلیل داده ها نشان داد اندازه موسسه حسابرسی بر اجتناب مالیاتی اثر منفی معنادار دارد و محافظه کاری حسابداری بر اجتناب مالیاتی اثر مثبت معنادار دارد. در نتیجه، اندازه موسسه حسابرسی و محافظه کاری حسابداری بر اجتناب مالیاتی اثر معنادار دارند. با توجه به نتایج این پژوهش، می توان به تصمیم گیران مالی و حسابرسان کمک کرد تا راهکارهایی برای کاهش اجتناب مالیاتی در شرکت ها ارائه دهند. این مطالعه می تواند به بهبود سیستم مالیاتی و افزایش شفافیت در حوزه مالیاتی کمک کند و در نهایت باعث بهبود عدالت مالیاتی و افزایش درآمدهای دولت شود.

Authors

سید انور رشیدی

کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، شهردار سنندج

حمید خضری

کارشناسی ارشد مدیریت امور شهری ،رئیس سازمان حمل و نقل شهرداری سنندج