پایبندی شهرداری شیراز به ایفای نقش مسئولیت اجتماعی از طریق شکل گیری تعهد سازمانی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIVILCONFE01_013

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1402

Abstract:

تحقیقات در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت (CSR) عمدتا اثرات آن را بر عملکرد مالی سازمان یا رفتار مصرف کنندگان کالا ودریافت کنندگان خدمات نسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت توصیف می کنند. مطالعات نسبتا کمی بر احساسات کارکنان و مدیراننسبت به مسئولیت اجتماعی شرکت متمرکز شده اند. این مقاله به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمان بر تعهد سازمانی پرداخت.رابطه بین ادراک کارکنان و مدیران از مسئولیت اجتماعی سازمان قطار شهری شیراز و تعهد سازمانی در مدلی بررسی شد که بینکارکنان و مدیران تبعیض می گذارد و از نظریه هویت اجتماعی استفاده می کند. مطالعه حاضر از نظر بعد هدف، کاربردی، و از نظر زمانی؛مقطعی است و از یک رویکرد اکتشافی استفاده می کند. با توجه به کمی بودن ماهیت تحقیق، برای انتخاب پاسخ دهندگان از روشنمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. داده های اولیه از ۳۷۴ متخصص (کارمند و مدیر) شاغل در بخش های مختلف سازمان قطار شهریشیراز کار می کنند توسط پرسشنامه جمع آوری شده است. در این پژوهش از تکنیک مدل معادلات ساختاری (SEM) برای آزمونفرضیه ها استفاده شده است. این مطالعه رابطه مثبت معناداری بین اقدامات مسئولیت اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی کارکنان ومسئولیت اجتماعی شرکت و تعهد سازمانی مدیران نشان داد. این مطالعه مفاهیم مهمی را در مورد استفاده از مسئولیت اجتماعی شرکتبرای افزایش و بهبود تعهد سازمانی کارکنان و مدیران مورد بحث قرار می دهد.

Keywords:

Authors

مسعود مبشریان

کارشناس تکنولوژی برق قدرت

محمد فریدونی

کارشناس نرم افزار کامپیوتر

محمدمهدی صبوری

کارشناس برق قدرت

محمدجواد کارگر

کارشناس مدیریت شهری