مطالعه تطبیقی نهاد مرور زمان کیفری در قوانین مجازات ایران و آلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IJCONF16_037

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

مرور زمان، نهادی است که قانونگذار آن را به جهت، تعیین مهلتی برای تعقیب، تحقیق و اجرای احکام قطعی صادره در نظام کیفری در جرایم تعزیری مورد توجه قرار داده است. با این وصف؛ توجه به نهاد مذکور، موجب نخواهد شد که تمامی جرایم، در حوزه شمول آن قرار گیرند. مطالعه حاضر اهتمام دارد تا با روش توصیفی- تحلیلی به این پاسخ دست یابد که دیدگاه قانونگذاران ایران و آلمان نسبت به موضوع مرور زمان چه خواهد بود؟ هر چند که محاکمه سران نازی، در سالهای بعد از جنگ، و عدم پذیرش مرور زمان از سوی محکمه، بیانگر سابقه طولانی نظام کیفری این کشور نسبت به مرور زمان است، اما؛ نتیجه مطالعه حاضر بیانگر آن است که در دو نظام کیفری، تاکید بر مرور زمان تعقیب و اجرای احکام صادره از جمله مصادیق مشترک محسوب شده و توجه نظام کیفری آلمان به اثر هریک از عناصر جرم بر وقوع رخداد مجرمانه به عنوان آغازگر مرور زمان، از جمله نقاط افتراقی محسوب میگردد. ضمن آنکه در هر دو نظام، تعریفی مستقل از مرور زمان کیفری از سوی قانونگذار در قوانین ارائه نگردیده است .