تعیین تاثیر ویژگی های هیات مدیره شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی بر کیفیت خدمات رسانی در محیط متغیر صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان قزوین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 76

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IICMOCONF09_013

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

این پژوهش با هدف شناسایی ویژگی های هیات مدیره شرکت های خدماتی شهرک های صنعتی و تاثیر آن بر کیفیت خدمات رسانی به صنایع مستقر در شهرک های صنعتی استان قزوین انجام شده است. این پژوهش توسعه ای و کاربردی به روش توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری مدیران ۴۰۰ شرکت مستقر در شهرک صنعتی شهر قزوین بود که ۱۹۶ مدیر به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای گردآوری داده ها منابع علمی و پرسشنامه مستخرج از روش تحلیل مضمون بود. روایی پرسشنامه توسط متخصصان تایید شد. پایایی آن نیز با آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. روش تجزیه تحلیل داده ها، روش تحلیل عاملی در نرم افزارsmart pls و spss بود عوامل شناسایی شده مربوط به ویژگی های فردی و سازمانی و ساختاری بر کیفیت خدمات رسانی بود. که مهمترین آنها تاثیر ویژگی های فردی بود. همچنین نتایج نشان داد که بیشتر عوامل موثر بر خدمات رسانی ویژگی های مهارتی است که به دلیل اهمیت منابع فکری در شرکت ها با شدت گرفتن رقابت و بهره گیری از مزایای عصر دیجیتال می توان به ان اشاره کرد. در بین مدیران شرکت ها توجه به این موضوع ناشی از کمبود نیروی کار ماهر و با تجربه در حوزه دیجیتال، افزایش اهمیت عوامل رفتاری و تغییرات پی در پی محیطی است. به دلیل ماهیت کار فشرده شرکت ها، مهارت و تجربه کار برای دستیابی به بهرهوری بالا بسیار مهم است، زیرا مهارت و تجربه کار را به روشهای مختلفی مانند تواناییهای فکری و فیزیکی بهبود میبخشد که مستقیما بر هر سه اثر میگذارد.

Keywords:

ویژگی های هیئت مدیره , کیفیت خدمات , شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین

Authors

امین انصاری

کارشناسی ارشد، گروه مدیریت دولتی، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران

پروین افشار

استادیار، گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران

منوچهر نیکنام

دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی غزالی، قزوین، ایران