مکان یابی محل های دفن پسماند ساختمانی با تاکید بر جنبه های زیست محیطی (نمونه موردی : بخش مرکزی شهرستان قزوین )

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 104

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CBEAUI07_132

تاریخ نمایه سازی: 8 بهمن 1402

Abstract:

گسترش شهرنشینی و رشد ساخت و ساز در سالهای اخیر سبب افزایش تولید ضایعات ساختمانی در حین ساخت و همچنین تخریب سازه های فرسوده شده است . شهرستان قزوین و بویژه بخش مرکزی آن بدلیل تمرکز مراکز جمعیتی و شهری و همچنین سودآور بودن فعالیتهای ساختمانی از حجم بالای تولید ضایعات ساختمانی برخوردار است . در این تحقیق ابتدا با توجه به ویژگی های پسماند ساختمانی و بررسی استانداردهای زیست محیطی ، معیارهای مکانیابی محلهای ذخیره و دفن تعیین گردید. این معیارها شامل فاصله محل دفن تا مراکز جمعیتی ، نوع خاک و کاربری زمین ، آلودگی های آبهای سطحی و زیرزمینی ، فاصله تا جاده ها و مسیرهای ارتباطی و شیب زمین بوده است . سپس با استفاده از مدل سلسله مراتبی AHP ۱ و با کمک کارشناسان، میزان اهمیت هر یک از این معیارها در مقایسه با یکدیگر مشخص گردید. در مرحله بعد، وزن هر یک از معیارها با داده های مکانی محدوده مورد مطالعه تلفیق گردید و با استفاده از نرم افزار Arc GIS نتایج بررسی بصورت نقشه های مکانی برای هر معیار مشخص گردید. در انتها نقشه نهایی از روی هم گذاری کلیه لایه ها بدست آمد و محلهای دفن پسماند بر اساس میزان رعایت معیارهای در نظرگرفته شده طبقه بندی گردید. نتایج پژوهش بیانگر وجود دو محدوده مناسب یکی در قسمت شرق و دیگری در قسمت شمال غرب بخش مرکزی شهرستان قزوین می باشد. مطالعات میدانی و بررسی عکسهای هوایی ، بیانگر وجود دو مرکز فعلی دفن ضایعات ساختمانی در محدوده های مورد نظر می باشد که نشان از مکانگزینی نسبتا مناسب آنها دارد. در پایان تحقیق با بررسی تنگناهای موجود، پیشنهاداتی جهت بهبود مدیریت پسماندهای ساختمانی ارائه شده است .

Authors

محمد یوسفی

دانش آموخته دکتری ، گروه شهرسازی ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران

ماندانا یوسفی

استادیار، گروه معماری ، واحد قزوین ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قزوین ، ایران