تحلیل ابعاد امنیت غذایی از دیدگاه خانوارهای روستایی استان آذربایجان غربی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 87

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JAGH02_103

تاریخ نمایه سازی: 11 بهمن 1402

Abstract:

تغذیه صحیح یکی از نیازهای بنیادین جامعه بشری است که امنیت غذایی، آن را تامین می کند. با این حال در بسیاری از نقاط جهان به دلیل عوامل متعدد ازجمله الگوی بارش نامناسب، تغییرات آب وهوا، تخریب زمین، خشونت و درگیری، بلایای طبیعی، بیماری ها، نوسانات قیمت و شهرنشینی، برقراری امنیت غذایی با چالش های فراوانی مواجه است. بررسی ها حاکی از آن است که شدت نا امنی غذایی در جوامع روستایی بیشتر از نقاط شهری است. با توجه به این که بیشتر جمعیت کشورهای درحال توسعه در نقاط روستایی زندگی می کنند، بهبود امنیت غذایی خانوارهای روستایی یک هدف بسیار مهم در کشورهای درحال توسعه محسوب می گردد. لذا تحقیق حاضر با هدف تحلیل ابعاد امنیت غذایی از دیدگاه خانوارهای روستایی استان آذربایجان غربی صورت پذیرفت. به لحاظ روش شناختی، این تحقیق ازنظر میزان کنترل متغیرها، غیرآزمایشی و توصیفی، ازنظر روش گردآوری داده ها، میدانی و درنهایت به لحاظ قابلیت تعمیم یافته ها، از نوع پیمایشی به شمار می آید. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه ای است که در دو بخش تدوین گردید. بخش اول سوالات مربوط به اطلاعات زمینه ای خانوار و بخش دوم مربوط به سوالاتی است که امنیت غذایی را در قالب ابعاد چهارگانه از دیدگاه خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه مورد سنجش قرار می دهد. روایی محتوایی ابزار تحقیق با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان در زمینه موضوع موردپژوهش مورد تایید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق، از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای بخش مربوط به سوالات ابعاد امنیت غذایی ۷۴/۰ محاسبه گردید. نتایج تحقیق بیانگر آن است که استفاده از روش های تناوبی و کشت مخلوط، ایجاد تنوع در فعالیت های تولیدی خانوار به منظور افزایش منابع درآمدی و دسترسی به مواد غذایی، اجرای کمپین های آموزشی در مورد سلامت رژیم های غذایی و ارتقا دانش تغذیه ای، امکان دسترسی و بهره مندی از مواد غذایی در تمام طول سال، جز مهم ترین مواردی است که در برقراری امنیت غذایی نقش بسزایی دارند.

Keywords:

فراهم و موجود بودن , دسترسی , بهره مندی , ثبات

Authors

محمد بادسار

دانشیار، دانشگاه زنجان

رویا کرمی

استادیار، دانشگاه پیام نور تهران

امیر احمدی

دانشجوی دکترا، دانشگاه زنجان