بررسی مروری اهمیت و نقش پیاده مداری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 96

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF10_049

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

یکی از تحولات اخیر در گرایش های جدید شهرسازی جهان، توجه به حرکت پیاده و نیازهای آن به عنوان یکموضوع مهم شهری است. بی توجهی به نقش اجتماعی، اقتصادی و معماری خیابان و توجه صرف به حرکتسواره و حل مسائل مختلف آن و غفلت از ساماندهی و برنامه ریزی برای حرکت پیاده، یکی از نقایص شهرسازی معاصر محسوب می شود. شهرها درگذشته از قابلیت پیاده مداری بالایی برخوردار بودند بگونه ای که پیادهروی به علت دسترسی آسان و هزینه کم اصلی ترین روش جابجایی مردم در فضاها برای کلیه افراد جامعه بهشمار میرفت. این امر با ورود اتومبیل و انقلاب صنعتی دستخوش تغییر شد؛ بدین معنا که موضوع عابر پیاده بهدست فراموشی سپرده شد. توجه به حمل و نقل موتوری شهرها را با مسائل جدیدی همچون معضلات زیستمحیطی، افزایش چاقی مفرط افراد، بی هویتی و فقدان معنا روبه رو ساخت. رهیافت های بسیاری جهت پاسخ بهاین معضلات در جهان رقم خورده است. یکی از رهیافت های جدید برنامه ریزی و طراحی شهری که تاکید ویژهبر پیاده مداری و محور پیاده دارد. با توجه به اهمیت این موضوع در این مقاله به بررسی مروری اهمیت و نقشپیاده مداری در شهرها پرداخته شده است.

Authors

علیرضا اسدی ازغندی

کارکنان شهرداری مشهد

حمید مرتضی پور

کارکنان شهرداری مشهد

مجید حکم آبادی

کارکنان شهرداری مشهد

احمد مقدسی

کارکنان شهرداری مشهد