بررسی مروری شاخص های توسعه شهری با رویکرد عدالت فضایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 119

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CMUECONF10_050

تاریخ نمایه سازی: 12 بهمن 1402

Abstract:

عدالت فضایی یکی از مهمترین مباحثی است که رابطه بسیار وسیعی با عدالت اجتماعی و توسعه دارد و شاخه ایاز عدالت اجتماعی است که مرکز اصلی برنامه ریزی تاسیسات شهری نیز محسوب می شود. بی عدالتی را نمیتوانفقط محدود به سنجش نابرابری های اقتصادی دانست چرا که فضا یک بعد اساسی و بنیادی در جامعه انسانی استو عدالت اجتماعی در فضا جاری شده است و هم عدالت و هم بی عدالتی در فضا نمایان می شود. از این رو تجزیهو تحلیل بر کنش بین فضا و اجتماع در فهم بی عدالتی های اجتماعی و نحوه تنظیم سیاست های برنامه ریزی برایکاهش یا حل آنها ضروری است. با توجه به اهمیت این موضوع در این تحقیق به بررسی مروری شاخص هایتوسعه شهری با رویکرد عدالت فضایی پرداخته شده است

Authors

علیرضا اسدی ازغندی

کارکنان شهرداری مشهد

حمید مرتضی پور

کارکنان شهرداری مشهد

مجید حکم آبادی

کارکنان شهرداری مشهد

احمد مقدسی

کارکنان شهرداری مشهد