تبیین نقش نوآوری سبز بر عملکرد محیطی و سازمانی با توجه به نقش تعدیلگر شیوه منابع انسانی و تعهد مدیریت

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 183

This Paper With 35 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPA-1-3_004

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش نوآوری سبز در عملکرد محیطی و سازمانی با در نظر گرفتن نقش تعدیل کننده عملکرد منابع انسانی و تعهد مدیریت در شرکت سیمان کردستان است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت سیمان کردستان در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۱۰۰ نفر می باشد و حجم نمونه ۸۰ نفر بر اساس فرمول کوکران انتخاب شد. ابزارهای تحقیق شامل پرسشنامه عمومی با ۳۵ سوال، پرسشنامه عملکرد سبز با ۱۰ سوال، پرسشنامه عملکرد زیست محیطی با ۵ سوال، پرسشنامه عملکرد سازمانی با ۴ سوال، پرسشنامه عملکرد منابع انسانی با ۱۳ سوال و پرسشنامه تعهد مدیریت با ۳ سوال. داده های جمع آوری شده با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Smart PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که نوآوری سبز تاثیر مثبت و معناداری بر عملکرد سازمانی، عملکرد محیطی و عملکرد منابع انسانی دارد. علاوه بر این، شیوه های منابع انسانی نقش تعدیل کننده ای در رابطه بین نوآوری سبز و عملکرد محیطی و همچنین بین نوآوری سبز و عملکرد سازمانی دارند. علاوه بر این، تعهد مدیریت به طور مثبت و قابل توجهی رابطه بین نوآوری سبز و عملکرد محیطی و همچنین بین نوآوری سبز و عملکرد سازمانی را از طریق شیوه های منابع انسانی تعدیل می کند.

Authors

kamran nazari

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

mohsen aazami

استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران