مولفه های کلیدی موثر بر بدبینی کارکنان سازمان های دولتی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 31 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_CPA-1-3_003

تاریخ نمایه سازی: 14 بهمن 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف شناسایی مولفه های کلیدی بدبینی کارکنان و ارائه الگوی مفهومی بر مبنای رویکرد آمیخته انجام شد. ابزار تحقیق در بخش کیفی، کلیه مقالات و مستندات علمی در زمینه بدبینی بوده است که با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. بر مبنای یافته های حاصل از مرحله کیفی، پرسش نامه و مدل اولیه طراحی شد که با روش های روایی سازه (واگرا، هم گرا و تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) مورد بررسی قرار گرفت و پس از اصلاحات لازم، مورد تایید قرار گرفت و پایایی نیز با روش آلفای کرونباخ و ترکیبی، مورد سنجش قرار گرفت. سپس پرسش نامه از طریق مشارکت ۷۳۱ نفر از کارکنان سازمان های دولتی شهرکرد که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و با فرمول کوکران (۲۵۱)انتخاب شدند، اجرا گردید، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کمی، در دو سطح توصیفی و استنباطی که شامل مدل معادلات ساختاری بوده است و از طریق نرم-افزارهای «SPSS۲۲»، «WarpPls۵» و «Lisrel۸» اجرا شد. نتایج حاصل از بخش کیفی، شناسایی مضامین هفت گانه: عوامل سازمانی رخداد بدبینی، عوامل برون سازمانی، عوامل مدیریتی مرتبط با بروز بدبینی، عوامل فردی مرتبط با بروز بدبینی، پیامدهای سازمانی، پیامدهای فردی و عوامل تعدیل گر بوده است، در بخش کمی نیز نتایج نشان داد که تاثیر عوامل تعدیل گر از طریق عوامل درون سازمانی به پیامدهای سازمانی و تاثیر عوامل تعدیل گر از طریق عوامل برون سازمانی به پیامدهای فردی معنادار نبوده و سازه عوامل فردی با مقدار ۷۱/۰ بیشترین تاثیر را بر پیامدهای فردی گذاشت

Authors

Mehrdad Sadeghi

استادیار ،دانشکده حکمرانی اسلامی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، اصفهان، ایران