طراحی سیستماتیک موجبر فوتونی مبتنی بر سیلیکون نیترید در محدوده مور مرئی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 107

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICMCONF05_006

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

استفاده از سیلیکون نیترید در مدارهای مجتمع فوتونی در دهه های اخیر به سرعت پیشرفت کرده است. در این مقاله، طراحی سیستماتیک و تحلیل تمام موجبر فوتونی سیلیکون نیترید در محدوده طول موجی نور مرئی ارائه شده است. معیارهای در نظر گرفته شده در طراحی موجبر شامل تک مود بودن، محدود شدگی مناسب مود نوری، مساحت مودی مناسب و ابعاد فیزیکی کوچک هستند. نتایج بدست آمده با استفاده از روش سه بعدی تفاضل محدود حوزه زمان نشان می دهند به ازای ابعاد بهینه، این موجبر از سطح مقطع عرضی کوچک ۴۰۰×۳۵۰ نانومتر مربع برخوردار بوده و مساحت مودی مرثر مودهای هدایتی ۱TE و ۱TM به ترتیب برابر با ۰/۲۱۸ و ۰/۲۰۴ میکرومتر مربع است. همچنین، ضرایب محدود شدگی نور در نواحی هسته، پوسته و زیرلایه در مود هدایتی ۱TE به ترتیب ۷۹/۳۸، ۱۵/۷۷ و ۴/۸۵ درصد و مود هدایتی ۱TM به ترتیب برابر ۸۰/۶۰، ۱۴/۷۰ و ۴/۷۰ درصد بدست آمده اند که بیانگر محدود شدگی بالای شدت نور در ناحیه هسته موجبر هستند. از این موجبر می توان برای کاربردهای انتشار نور و انتقال داده در مقیاس تراشه استفاده کرد.

Authors

افشین احمدپور

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

امیر حبیب زاده شریف

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

فائزه بهرامی چناقلو

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران