بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر رابطه بین توانایی مدیریتی و کارایی سرمایه گذاری

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 81

This Paper With 25 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ARMA-7-28_014

تاریخ نمایه سازی: 16 بهمن 1402

Abstract:

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت کنترل داخلی بر رابطه بین توانایی مدیریتی وکارایی سرمایه گذاری است. با استفاده از داده های ۱۱۹شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی بین سال های۱۳۹۴ تا ۱۴۰۰ به بررسی این رابطه پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف پژوهش، کاربردی، از لحاظ طرح پژوهش به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی بوده و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع علی می باشد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Eviews۱۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. از روش های همبستگی، رگرسیون و داده های ترکیبی جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج فرضیه اول این پژوهش نشان می دهد که بین توانایی مدیریتی و سرمایه گذاری بیش از حد رابطه منفی معناداری وجو دارد. نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که بین توانایی مدیریتی و سرمایه گذاری کمتر از حد رابطه معناداری وجو ندارد. در نهایت نتایج فرضیه سوم و چهارم نشان می دهد که کنترل داخلی بر رابطه بین توانایی مدیریتی و سرمایه گذاری بیش از حد و کمتر از حد تاثیر گذار نیست.

Keywords:

کیفیت کنترل داخلی , توانایی مدیریتی وکارایی سرمایه گذاری.

Authors

سنا کریمی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی - مالی، موسسه غیرانتفاعی الغدیر تبریز، تبریز، ایران.

سارا کریمی

کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده مدیریت، گروه حسابداری و حسابرس مالیاتی، کوهدشت، لرستان، ایران.