تاثیر روش تدریس بدیعه پردازی بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 92

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SEPP21_050

تاریخ نمایه سازی: 19 بهمن 1402

Abstract:

این تحقیق با هدف تعیین تاثیر استفاده از الگوی بدیعه پردازی بر تفکر انتقادی دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدیی انجامشده است.روش تحقیق نیمه آزمایشی با گروه کنترل بوده است .جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه ی ششمابتدیی شهر ستان کاشان بوده و از روش نمونه دردسترس انتخاب شده است. ابزار تحقیق شامل پرسشنامه گرایش به تفکرانتقادی ساسو بوده است.تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح توصیفی و استنباطی به کمک آزمون تحلیل کوواریانسانجام شده است. یافته های پژوهش نشان داد بین میزان تفکر انتقادی دانش آموزان با روش بدیعه پردازی و دانش آموزان باروش تدریس سنتی، تفاوت معنی داروجود دارد. روش تدریس بدیعه پردازی موجب تفکر انتقادی دانش آموزان گروه آزمایششده است. میزان گشودگی نقادانه دانش آموزان آموزش دیده با روش بدیعه پردازی به طور معنی داری بالاتر از دانش آموزانبا روش سنتی است ولی تفاوت بین میزان شکاکیت تاملی دانش آموزان دو گروه معنی دار نیست.از این رو می توان نتیجهگرفت که روش تدریس بدیعه پردازی بر تفکر انتقادی دانش آموزان موثر است.

Keywords:

بدیعه پردازی , تفکر انتقادی , دانش آموزان دختر پایه ی ششم ابتدایی

Authors

نیلا علی منش

استادیار روانشناسی تربیتی دانشگاه پیام نور

اشرف سادات علوی نوش آبادی

کارشناس ارشد رشته روانشناسی تربیتی دانشگاه الزهرا