بررسی نقش سیستم های اطلاعات بازاریابی در فرایند تدوین استراتژی؛ مطالعه موردی: شعب بانک ملی استان تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SJHUM-6-1_004

تاریخ نمایه سازی: 24 بهمن 1402

Abstract:

واحد بازاریابی به دلیل برخورداری از ویژگی ممتاز ارتباط مستقیم با محیط و تحولات آن، می تواند این اطلاعات را در اختیار داشته و از این طریق نقش موثر خود را در فرآیند برنامه ریزی استراتژیک سازمان به خوبی ایفا کند. هدف مقاله حاضر بررسی نقش سیستم های اطلاعاتی در فرایند تدوین استراتژی در بانک ملی می باشد که جامعه آماری مورد نظر ۱۲۶ شعب این بانک بوده که مستقر در استان تهران هستند، پرسشنامه محقق ساخته به صورت الکترونیک به مدیران ارشد بانکها ارسال شده که ۱۰۰ پرسشنامه پاسخ داده شد، روایی پرسشنامه با نظرات خبرگان و پایایی آن با آلفای کرونباخ ۸۹/۰ بدست آمد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل ظریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین چهار بعد سیستم های اطلاعاتی بازار یابی (سیستم های سوابق داخلی، بانک اطلاعاتی بازاریابی، سیستم های اطلاعاتی رقابتی وسیستم های ویژه برقراری تماس با مشتری) و فرایند تدوین برنامه ریزی استراتژی رابطه معناداری وجود دارد.. همچنین شواهد حاکی از آن است که بانک اطلاعاتی بازاریابی مهمترین مولفه در فرایند تدوین استراتژی می باشد.

Keywords:

سیستم های اطلاعاتی بازاریابی , فناوری اطلاعات , استراتژی. بانک ملی.

Authors

روح اله نصیری

کارشناسی ارشد، رشته مدیریت صنعتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین