بررسی و رتبه بندی نقش رسانه های الکترونیکی، تبلیغات اینترنتی و رسانه ملی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی یاسوج

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SPORTIC08_031

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

با توجه به اهمیت رسانه ها در رشد و توسعه صنعت گردشگری ورزشی، تحقیق حاضر با هدف بررسی و رتبه بندی نقش رسانههای جمعی در توسعه صنعت گردشگری ورزشی یاسوج انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران و متخصصانورزش، گردشگری و میراث فرهنگی و رسانه های ورزشی در شهر یاسوج بود. به دلیل نبود آمار دقیقی از جامعه آماری، با درنظر گرفتن حداکثر ۴۰۰ متخصص در هر سه حوزه، نمونه آماری این پژوهش به صورت تصادفی و با استفاده از فرمول کوکرانو با ۰/۰۵ احتمال خطا، ۱۶۲ نفر تعیین گردید. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته بود. تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از روشهای آماری توصیفی و آمار استنباطی می باشد که براساس نرم افزار SPSS آزمون ضریب همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون چندگانه استفاده شده که هم وجود ارتباط و هم شدت و جهت ارتباط را به خوبی نشان میدهد. نتایج تحقیقنشان داد، رسانه ملی، تبلیغات اینترنتی و رسانه های الکترونیکی بیشترین نقش را در توسعه گردشگری ورزشی شهر یاسوجداشتند. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت، رسانه ملی، تبلیغات اینترنتی و رسانههای الکترونیکی، نقش اصلیدر مولفه های توسعه گردشگری ورزشی را بر عهده دارند، بنابراین پیشنهاد میشود، با ایجاد شبکه های تلویزیونی گردشگریورزشی و رسانه های الکترونیکی گردشگری ورزشی زمینه های لازم برای حضور بیشتر گردشگران در رویدادهای ورزشی را فراهم آورند.