ارزیابی توسعه فیزیکی شهرکانی دینار و تعیین جهات بهینه توسعه کالبدی آتی شهر

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 105

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOB07_046

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

امروزه بیشتر شهرها، بر بستری ایجاد و توسعه یافته اند که نیازمند تعاملی مبتنی بر شناخت ویژگی های طبیعی آن می باشد و به سبب موانع گوناگون، با مقوله توسعه فیزیکی و کالبدی درگیرند تعیین جهات مناسب برای توسعه شهری از جمله دغدغه های برنامه ریزان شهری بوده است.رشد توسعه کالبدی شهر،فرآیندی پویا و مداوم است که طی آن محدوده های فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات افقی و عمودی ازحیث کمی وکیفی افزایش می یابند توسعه روزافزون شهرها و عدم تعادل در پراکنش کاربری ها،ساماندهی کاربری اراضی شهری از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است..مکان یابی جهات بهینه رشد و گسترش شهرها،درحقیقت یکی از ارکان اصلی برنامه ریزی صحیح برای مدیریت و کنترل رشد و گسترش شهرها محسوب می شود.یکی از مسائلی است که می تواند راهبرد توسعه را در افق دور دست،جهت توانمند سازی مدیریت شهری فراهم سازد.در این پژوهش با در نظر گرفتن شاخص های جمعیت، مساحت،تراکم مسکونی به تحلیل الگوی گسترش کالبدی- فضایی شهرکانی دینار پرداخته است.از این رو، هدف از تحقیق حاضر، تعیین اراضی مناسب برای توسعه آتی شهر کانی دینار و تاکید بر قابلیت های سیستم اطلاعات جغرافیایی در ارائه الگوی بهینه توسعه کالبدی فیزیکی این شهر بوده است.سپس به منظور توسعه آتی این شهر،اراضی شهرکانی دینار بر اساس اصول آمایش سرزمین مورد ارزیابی قرار گرفته و مناسب ترین اراضی برای این توسعه معین شده است بدین ترتیب که ابتدا اطلاعات مربوط به منطقه با استفاده از آمار و اطلاعات موجود تهیه گردید.سپس بر اساس روش سیستمی و با استفاده از نرمافزارهای مختلف مانند GIS تجزیه و تحلیل و جمع بندی داده ها صورت گرفت.

Authors

سیروان مینایی

دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

بهمن کارگر

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری