تحلیل و ارزیابی مسئله دفع زباله و چالشهای پیرامون مکان یابی آن در شهرستان ایذه

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 99

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GEOB07_047

تاریخ نمایه سازی: 26 بهمن 1402

Abstract:

دفع زباله از سالیان دور یک معضل زیست محیطی جدی در شهر ایذه بوده و مهمترین مسئله ای که در این زمینه جای بحث داشته است، انتخاب یک مکان مناسب برای دفع زباله های شهری است، به گونهای که این امر به اصلیترین چالش برای حل این مشکل در شهر ایذه بوده. هدف تحقیق حاضر، آشنا ساختن مخاطبین این پژوهش و شهروندان نسبت به اهمیت دفع زباله و اهمیت مکانیابی دفع آنها و همچنین بیان تاثیرات زیانبار زباله ها در سال های اخیر در زندگی برخی از شهروندان میباشد. با توجه به نوع تحقیق و بررسی یک فرایند زمانی و مکانی در مورد مسئله مورد نظر، روش تحقیق مبتنی بر توصیف-تحلیل میباشد و مهمترین ابزار گردآوری اطلاعات نیز مطالعه و بررسی اسناد خبری و رسانه ای موجود در مقاطع زمانی مختلف و استخراج یافته ها از آنها بوده است. طبق نتایج تحقیق مکانهایی که که تا به حال برای دفع زباله انتخاب گردیده اند، هیچ کدام رضایت و آرامش اهالی اطراف این مکانها را در بر نداشته است و انتخاب این مکانها و همچنین نوع دفع زباله در این مکانها همواره مورد نارضایتی و اعتراض آنها قرار گرفته است که این امر نشاندهندهی عدم رعایت همه استانداردهای لازم برای احداث مکان دفع زباله در شهر بوده است. بنابراین در پایان تحقیق و طبق مطالعات صورت گرفته، پیشنهاداتی همچون تاسیس کارخانه بازیافت زباله، مطرح گردیده است.