بررسی میزان اثر پذیری چسبندگی سیاست سود سهام تاریخی از محافظه کاری و توانمندی مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MAEBC06_026

تاریخ نمایه سازی: 28 بهمن 1402

Abstract:

سیاست سود سهام تاریخی، چسبندگی آن و نیز بازده نقدی سهام یک شرکت، به واسطه عینیت و ملموس بودن، از جایگاه ویژه ای نزد سهامدارن و بازیگران بازار سرمایه، در تحلیل شرکت برخوردارند. از آنجا که منش و طرز برخورد مدیران اجرایی بر سیاست سود سهام تاریخی و چسبندگی آن موثر میباشد، لذا در این پژوهش رابطه بین چسبندگی سیاست سود سهام تاریخی و دو ویژگی مالی رفتاری شامل: محافظه کاری و توانمندی مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد بحث در این تحقیق شامل ۲۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ۱۳۸۸-۱۳۹۵ بوده که به کمک رگرسیون خطی چند متغیره و با بهره گیری از نرم افزار Eviews آزمون شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که علیرغم وجود رابطه مثبت بین معیار توانمندی مدیریت و چسبندگی سیاست سود سهام تاریخی، بین معیار محافظه کاری و چسبندگی سیاست سود سهام تاریخی رابطه معناداری وجود ندارد.

Keywords:

چسبندگی سود سهام , چسبندگی سیاست سود سهام تاریخی , محافظه کاری , توانمندی مدیریت

Authors

مرجان شاه علی

استادیار، گروه حسابداری، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران