تعیین منبع و منشا هیدروکربن های نفتی در رسوب و چهار گروه از ماکروزئوبنتوزها در شمال خلیج فارس

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JAPU-12-4_011

تاریخ نمایه سازی: 29 بهمن 1402

Abstract:

این مطالعه به منظور مقایسه حضور ترکیبات آروماتیک چند حلقه ای در رسوبات و مقایسه آن ها در چهار گروه از اجتماعات ماکروزئوبنتوز شامل، شکم پایان، دوکفه ای ها، سخت پوستان و پرتاران در شمال خلیج فارس صورت پذیرفت. نمونه برداری در ۹ ایستگاه با استفاده از یک دستگاه گرب ون وین در امتداد خط ساحلی بندرعباس در اسفند ۹۸ و مرداد ۹۹ انجام شد. میانگین غلظت کل PAH ها در دو دوره نمونه برداری بدون در نظر گرفتن پراکنش زمانی به تفکیک ایستگاه نشان داد پالایشگاه دارای بیشترین تجمع این ترکیبات است و پس ازآن پشت شهر و سورو در جایگاه های بعدی قرار دارند. بیشترین میانگین غلظت هیدروکربن های آروماتیک چند حلقه ای در شکم پایان متعلق به ترکیب ۳ حلقه ای Acenaphthene با میانگین (ppb) ۱۱۱۷ و کمترین مقدار متعلق به ترکیب ۶ حلقه ای Benzopyrylene با میانگین (ppb) ۲ به دست آمد. در دوکفه ای بیشترین میانگین غلظت متعلق به ترکیب ۳ حلقه ای Acenaphthene با میانگین (ppb) ۱۲۶۱ و کمترین مقدار متعلق به ترکیب ۶ حلقه ای Benzopyrylene با میانگین (ppb) ۳۲ به دست آمد. بیشترین میانگین غلظت متعلق به ترکیب ۴ حلقه ای Fluranthene با میانگین (ppb) ۱۵۵۱ و کمترین مقدار متعلق به ترکیب ۶ حلقه ای Benzopyrylene با میانگین (ppb) ۰، در بافت سخت پوستان به دست آمد. مطالعات نشان داد که رسوبات ترکیبات ۵ حلقه ای، نرم تنان ترکیبات ۳ حلقه ای، خرچنگ ها ترکیبات ۴ حلقه ای و پرتاران ترکیبات ۵ حلقه ای را آسان تر جذب می نمایند.

Keywords:

کلیدواژه ها:هیدروکربن های نفتی , ماکروبنتوز , خلیج فارس , نفت

Authors

کیوان اجلالی خانقاه

استادیار پژوهشکده اکولوژی خلیج فارس و دریای عمان، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی. بندرعباس،