اثربخشی بسته تدوین شده مبتنی بر واکاوی طلاق جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان شهر اصفهان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 56

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

LAWK01_049

تاریخ نمایه سازی: 30 بهمن 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر اثربخشی بسته تدوین شده مبتنی بر واکاوی طلاق جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان شهر اصفهان بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری اصلی این پژوهش، زنان شهر اصفهان بودند که از لحاظ جنسی، حداقل طی شش ماه اخیر از همسرانشان جدا شده بودند که از بین افراد واجد شرایط مراجعه کننده به مراکز مشاوره خانواده اصفهان، با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند نمونه مورد نظر انتخاب گردید که ۲۴ زن انتخاب و بهصورت تصادفی در دو گروه شامل گروه آزمایش ۱۲) نفر) و گروه گواه ۱۲)نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش و بستهی تدوین شده براساس طلاق جنسی در ۱۰جلسه به زنان ارائه گردید. داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار spss۲۳ مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بسته تدوین شده مبتنی بر واکاوی طلاق جنسی بر کیفیت زندگی جنسی زنان تاثیر معنادار دارد .(P<۰/۰۱)

Authors

حدیثه خاکسار

دانشجوی دکتری، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران

محمدمسعود دیاریان

استادیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی،خمینی شهر، اصفهان، ایران

عذرا اعتمادی

دانشیار، گروه مشاوره، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان استاد مدعو، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران.

روناک عشقی

مربی، گروه مشاوره، دانشکده علوم انسانی، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، اصفهان، ایران.