مدیریت تعهد کارکنان در فرایند تحول سازمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 43

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RCEAUD09_187

تاریخ نمایه سازی: 1 اسفند 1402

Abstract:

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر مدیریت تعهد کارکنان در فرایند تحول سازمان کمیته امداد می باشد. این پژوهش، از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه تحقیق را کارکنان سازمان کمیته امداد تشکیل می دهد در این پژوهش از روش نمونه گیری در دسترس استفاده می شود در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز، از روش میدانی و کتابخانه ای بهره گرفته شده است.نتایج نشان داد مدیریت تعهد کارکنان در فرایند تحول سازمان کمیته امداد تاثیر معنی دار دارد. ضریب مسیر بین دو متغیر مدیریت تعهد کارکنان و فرایند تحول سازمانی برابر ۹۰/۰و نشان دهنده میزان اثر گذاری مدیریت تعهد کارکنان بر فرایند تحول سازمان کمیته امداد است. نگرش جامع به فرآیند تحول و درک بالاترین مقام اجرایی مبنی بر اینکه مهمترین عامل تعیین کننده اجرای موثر تغییرات، به ویژه مشارکت کارکنان در این فرآیند، مدیران هستند، برای موفقیت کل تعهد بسیار مهم بود . مدیران باید نیاز به اجرای تغییرات را درک کرده و بپذیرند و شیوه عملکرد مورد انتظار سازمان در اجرای آنها را در نظر بگیرند. مدیرانی که به روش منطقی و بیش از حد فکر عمل میکنند، شانس موفقیت بسیار بیشتری نسبت به مدیرانی دارند که به طور هرج و مرج و بدون برنامه عمل می کنند. دادن اطلاعات و عوارض مناسب به مدیران و مشخص کردن شفاف الزامات نقش آنها در تحول سازمان،می تواند منافع واقعی شرکت را در شکل کارکنان وفادارتر، آگاه تر و درگیرتر، درک و اتخاذ یک کار فعال به ارمغان آورد. نقشی در تغییراتی که در سازمان اتفاق می افتد.

Keywords:

واژه های کلیدی: مدیریت تعهد کارکنان , فرایند تحول سازمانی , سازمان کمیته امداد

Authors

محمد فرهادی باجولی

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه پیام نور مرکز بین الملل کیش ، ایران

علی قربانی

علی قربانی،استادیار،گروه مهندسی عمران،دانشگاه پیام نور،صندوق پستی ۳۶۹۷-۱۹۳۹۵، تهران،ایران