ویژگی های شخصیت و سلامت معنوی با نشانه های اختلالات روانی و رضایت شغلی در مشاوران املاک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIORS16_413

تاریخ نمایه سازی: 2 اسفند 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ویژگی های شخصیت و سلامت معنوی با نشانه های اختلالات روانی و رضایت شغلی انجام شد. نوع پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی بود. جامعه پژوهش حاضر مشاوران املاک شهر رامسر در سال ۱۳۹۹ بودند که از این جامعه ۱۰۰ نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل فرم کوتاه پرسشنامه نئو (NEO-FFI-۶۰)، پرسشنامه سلامت معنوی (SWBS)، چک لیست نشانه های روانی (SCL-۹۰) و پرسشنامه رضایت شغلی بود. داده های پژوهش توسط آزمون همبستگی کانونی و نرم افزار SPSS۲۰ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین ویژگی های شخصیت و رضایت شغلی رابطه وجود دارد. همچنین سلامت معنوی با نشانه های اختلالات روانی و رضایت شغلی رابطه دارد. بنابراین مشاوران و روانشناسان باید به این متغیرها در جامعه مشاوران املاک توجه ویژه نمایند.

Authors

معصومه ملکی پیربازاری

استادیار، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران

رسول حدادی

فازغ التحصیل کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران

میلاد سبزه آرای لنگرودی

استادیار، گروه روانشناسی، موسسه آموزش عالی رحمان، رامسر، ایران