نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی و هوش اجتماعی در رابطه بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 72

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ILPCONF01_1424

تاریخ نمایه سازی: 3 اسفند 1402

Abstract:

در پژوهش حاضر به نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی و هوش اجتماعی در رابطه بین صفات تاریک شخصیت و استعداد خیانت زناشویی افراد پرداخته شد. روش پژوهش از نوع علی و جزء روش های توصیفی- تحلیلی و نیز جامعه آماری شامل زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر کرمانشاه که تجربه خیانت زناشویی را داشتند و به روش نمونه گیری هدفمند تعداد ۴۰ نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. ابزار پژوهش نیز شامل پرسشنامه های بی اشتیاقی اخلاقی بندورا (۱۹۹۰)، هوش اجتماعی ترومسو (۲۰۰۱)، تاریک شخصیت (جانسون و وبستر ؛ ۲۰۱۰) و نیز استعداد خیانت زناشویی پولات (۲۰۰۹) بود که تحلیل داده ها با استفاده از روش رگرسیون و ضریب همبستگی توسط نرم افزار SPSS صورت گرفت. که نتایج نشان داد؛ بین نقش واسطه ای بی اشتیاقی اخلاقی و صفات تاریکی شخصیت بر استعداد خیانت زناشویی و همچنین بین نقش واسطه ای هوش اجتماعی و بین صفات تاریک شخصیت بر استعداد خیانت زناشویی تاثیر مثبت و معنی داری وجود داد.

Authors

هیبت اله ابراهیمی نیلکی

۱ کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی، واحد اسلام آبادغرب، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلام آبادغرب، ایران