درک شیوه های رهبری تغییر در توسعه استراتژی های چابکی منابع انسانی (مطالعه موردی: شرکت گاز شیراز)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 29

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ONFNASHR03_050

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

یکی از راه هایی که سازمان ها می توانند در سرمایه انسانی سرمایه گذاری کنند، ایجاد قابلیت های چابک در نیروی کارشان است. قابلیت های منابع انسانی چابک ممکن است یکی از منابع تکرار نشدنی باشد که در دنیای کسب و کار امروز، به عنوان ویژگی اساسی برای رقابتی بودن یک سازمان قلمداد می شود. با وجود اینکه تاکنون مطالعات زیادی در حوزه چابکی صورت گرفته است، غالب آنها بر تولید چابک متمرکز بوده و سایر جنبه ها و ابعاد سازمان را مورد توجه قرار نداده اند. یکی از اساسی ترین اشتباهات، نادیده گرفتن نقش برجسته منابع انسانی در ارتقای چابکی است. به گونه ای که فقدان نیروی انسانی چابک به عنوان یکی از عمده ترین دلایل شکست سازمانها در همگام بودن با تغییرات بازار و فناوری شناسایی شده است. هدف از پژوهش حاضر، درک شیوه های رهبری تغییر در توسعه استراتژی های چابکی منابع انسانی می باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع کاربردی؛ از نظر نوع داده، کیفی؛ به لحاظ ماهیت، اکتشافی و به صورت مقطعی در سال۱۴۰۱ انجام شد. جامعه هدف این پژوهش شامل مدیران شرکت گاز شیراز می باشد که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از مطالعه اسنادی و مصاحبه نیمه ساختارمند با آگاهی دهندگان کلیدی (تکنیک اشباع نظری) به تعداد۱۱ نفر انجام شد. یافته های حاصل از تحقیق حاضر، با تکیه بر تحلیل مضمون انجام گرفت. ابتدا ۲۱۷ کد اولیه استخراج شد، سپس در مرحله بعد، مجددا در سطح انتزاعی بالاتر این ۲۱۷ کد گروه بندی شدند. در نهایت چهار مقوله، ۱۲ مضمون اصلی و ۷۲ مضمون فرعی شناسایی شد. نتایج نشان داد شیوه های کلیدی که توسط مدیران برای توسعه استراتژی ها در جهت ایجاد قابلیت های چابک در منابع انسانی مهم است، شامل مدل سازی رفتارهای تغییر، ارائه حمایت فردی، تاثیرگذاری بر مشارکت کارکنان و ایجاد آمادگی برای تغییر می باشد. اگرچه هیچ رویکرد واحدی برای نحوه ادغام شیوه های رهبری در برنامه ریزی استراتژیک در جهت ایجاد قابلیت های چابک در منابع انسانی حاصل نشد، اما شیوه های رهبری تغییر به عنوان عامل یکپارچه برای دستیابی به نتایج قابلیت چابک در نظر گرفته شدند.

Authors

سعید قهرمانی

دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران

سولماز فرج زاده

استادیارگروه مدیریت، موسسه آموزش عالی آپادانا، شیراز، ایران