بررسی نقش اجتماعات یادگیری بر توسعه تفکر کارآفرینی و تفکر نوآورانه معلمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 46

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ENSC03_036

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش اجتماعات یادگیری بر توسعه تفکر کارآفرینی و تفکر نوآورانه معلمان میباشد. جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه معلمان مقطع ابتدایی شهر سبزوار به تعداد ۵۵۶ نفر بوده که با توجه به جدولمورگان ۲۲۵ نفربه روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده و پرسشنامه های پژوهش توزیع و جمع آوری گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد استفاده گردید به گونه ای که برای سنجش اجتماعات یادگیری معلمان از پرسشنامه استاندارد لارمن و کارابنیک (۲۰۱۳)، تفکرنوآورانه از پرسشنامه استاندارد لی ژوانگ(۲۰۱۴) و برای سنجش متغیر توسعه تفکر کارآفرینی از سوالات پرسشنامه کردلو(۱۳۹۳) استفاده شد و پایایی مولفه های هر سه متغیر به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ همگی بالای ۰/۷ بدست آمد که نشان دهنده اعتبار و پایایی بالای پرسشنامه بود. جهت تجزیه و تحلیل فرضیات پژوهش از روش مدل ساختاری به کمک نرم افزار اسمارت پی ال اس نسخه ۳ و نرم افزار اس پی اس نسخه ۲۰ استفاده شده است. نتایج مدل ساختاری نشان داد بین اجتماعات یادگیری و توسعه تفکر کارآفرینی و تفکرآورانه معلمان رابطه معناداری وجود دارد.

Keywords:

اجتماعات یادگیری , توسعه تفکر کارآفرینی معلمان , تفکر نوآورانه

Authors

فاطمه جلمبادانی

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران

میثم قویدل باجگیران

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد سبزوار، سبزوار، ایران