تاثیر عمر شرکت و راهبری شرکتی بر انتخاب ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCEMN07_022

تاریخ نمایه سازی: 4 اسفند 1402

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر عمر شرکت و راهبری شرکتی بر انتخاب ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران انجامشده است این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی واز لحاظ نحوه اجرا توصیفی- پیمایشی است شرکت ها به دلیل اجرای پروژه هایسرمایه گذاری سودآور در دسترس، تسویه بدهی های موعد رسیده، افزایش سرمایه در گردش و پرداخت سود به سهامداران بهمنابع مالی متعددی د ستر سی دارند. توانایی شرکت ها در تعیین منابع مالی مناسب از عوامل اصلی بقا و رشد پیشرفت یکشرکت به شمار می رود، مدیریت باید در زمان انتخاب روش تامین مالی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران توجه کند و باتوجه به هزینه منابع مختلف تامین مالی و آثار این منابع بر بازده و سن شرکت به گزینش منابعی روی آورد که باعث به حداقلرساندن هزینه تامین مالی می شود. بر این اساس دو فرضیه مبنی بر تاثیر سن شرکت و راهبری شرکتی برساختار سرمایه تعریفشد. با استفاده ازنمونه ای مشتمل بر ۱۴۳ شرکت پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران وجمع آوری داده های آماری سالهای۱۳۹۲ لغایت ۱۳۹۶ بااستفاده از نرم افزار ایویوز و با کمک روشهای آمار توصیفی و آمار استنباطی به تجزیه وتحلیل داده هایجمع آوری شده وآزمون فرضیه های پژوهش پرداخته شد. به این منظور با استفاده از رگرسیون چند متغیره و با استفاده از روشداده های ترکیبی به آزمون فر ضیه های پژوهش پرداخته شد نتایج حاصل از این تجزیه وتحلیل حاکی از این است که سنشرکت بر انتخاب ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد و همچنین راهبری شرکتی بر انتخاب ساختارسرمایه در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر معنادار دارد.

Authors

رضا مهاوی

کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شوشتر