عوامل موثر بر ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان رویکردی اخلاقی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJEST-18-0_021

تاریخ نمایه سازی: 6 اسفند 1402

Abstract:

زمینه: مسئولیت اجتماعی رویکردی اخلاقی است و راهکارهایی را فراهم می کند که سازمانها در صورت عمل نمودن به آنها، می توانند نیازهای تجاری، قانونی و اخلاقی جامعه را تامین نمایند، هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی به عنوان رویکردی اخلاقی در منطقه آزاد اروند است. روش: پزوهش حاضر از نوع کیفی بود که با روش تحلیل تم انجام شد. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق خبرگان و مدیران بخش های مختلف در منطقه آزاد اروند بودند که از میان آنها  با روش گلوله برفی، ۱۵ نفر به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل تم بود. یافته ها: براساس یافته های پژوهش حاضر، ۹ عنوان اصلی از تحلیل مصاحبه های انجام شده خارج گردید. پس از کد گذاری در قالب تم یا مولفه های اصلی، ابعادی چون؛ اطلاعات، پیوند ساختاری، قدرت، جهت گیری، دانش، مسئولیت پذیری اجتماعی، اقتصادی، قانونی و اخلاقی در مدل ارتقاء مسئولیت پذیری اجتماعی نقش دارند. نتیجه گیری: مسئولیت پذیری اجتماعی چهارچوبی اخلاقی است برای هر فرد یا سازمان، تا با حساسیت در مورد مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی رفتار نماید. تلاش برای انجام مسئولیت اجتماعی به افراد، سازمان ها و دولت ها کمک می نماید تا نقش و تاثیر مثبتی در توسعه پایدار یک جامعه داشته باشند.