بررسی کودک همسری از منظر اسلام، حقوق بشر و راهکار های آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 55

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RICCONF10_038

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

کودک همسری امروزه به یکی از دغدغه های فعالان اجتماعی تبدیل شده است. این موضوع از یک سو دارای صبغه تاریخی و شرعیاست و از سوی دیگر دارای ابعاد روان شناختی, اجتماعی, تربیتی و پزشکی می باشد . در عصر کنونی با تسلط نگرش نئولیبرالیستیبر تمام ابعاد زندگی اقتصادی و تسری این دیدگاه به ابعاد اجتماعی و کالبدی شهرها به ویژه کلان شهرها عدم رضایت شهروندان و بهدنبال آن خلاهای عاطفی بروز کرده است. شهرسازی امروزی که انتظار میرفت بیش از پیش به نیازهای انسانی و اجتماعی شهروندانتوجه ،کند متاسفانه از خلق فضاهایی که بتواند پاسخگوی نیازهای مردمی باشد عاجز مانده و به زایده ای از تقاضای بازار ،سوداگرانهتحت تسلط نگرش نئولیبرالیستی درآمده است. شهر که محصول و میراث کنش و واکنش تاریخی انسان با محیط طبیعی طی هزارههای گذشته بوده نزدیک ترین موجود به انسان و جزئی از خود اوست. تجربه های تاریخی نشان میدهد شهروندان برای خلق فضایجمعی خود نیازمند احساس اعتماد و همدلی با بافت شهری بوده و برای رسیدن به کیفیت مطلوب شهروندگرایی باید حضور مردم راتقویت کرد که این امر به طور مستقیم با ماهیت فعالیت های جاری در شهر یا محیط شهری و میزان ادغام آنها با یکدیگر در ارتباطاست. فناوری به مانند دروازه ای میماند که همه ی انسانها می توانند از آن ورود کنند و بسته به توان خود و خواسته هایشان درشهرسازی مشارکت کنند و برای تحقق این مسئله بستر ،اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و فناوری لازم است. در ادبیات موضوعاهمیت آینده نگاری مشارکت محور مبتنی بر شهرسازی انسان گرا همواره با رویکری به پایداری مورد تاکید بوده است.

Authors

آذر خالدیان

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور، پردیس، ایران