تعلیم و تربیت و آموزش و پرورش در سخنان مقام معظم رهبری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RICCONF10_041

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

پژوهش حاضر به منظور نقش و اهمیت تعلیم و تربیت از منظر مقام معظم رهبری انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روشتحقیق کیفی و از نوع سنتز پژوهی انجام شده است. داده های پژوهشی از طریق سخنان رهبر و مقالاتی که در این خصوص پرداختهاند گردآوری شده است. این پژهش تاکید رهبر به بحث تعلیم و تربیت و کارامد بودن آموزش و پرورش را بیان می دارد که در اینخصوص چند دیدگاه مقام معظم رهبری را اشاره کرده ایم: دیدگاه مقام معظم رهبری در رابطه با معلم و جایگاه معلم، دیدگاه مقاممعظم رهبری در رابطه کتاب و کتابخوانی، دیدگاه مقام معظم رهبری در رابطه با علم و پژوهش، دیدگاه مقام معظم رهبری در رابطهبا دانشگاه. بنابراین با توجه به اهمیت تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش در تحقق این هدف مهم نقش کلیدی دارد که در این خصوصرهبر معلمان را مسئول می داند زیرا علم زمینه و راهی را به سوی کشف استعدادهای دانش آموزان و پیشرفت کشور تلقی می دارد.به همین منظور مقام معظم رهبری راهبردهایی را در عملکرد صحیح آموزش و پرورش مطرح می کنند.