بررسی میزان کارایی و تاثیرگذاری روش تدریس یادگیری مشارکتی بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 69

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICJLP07_124

تاریخ نمایه سازی: 9 اسفند 1402

Abstract:

از جمله عواملی که می توان در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان تاثیر مستقیم داشته باشد روش تدریس معلم است. از طریقتدریس می توان در رشد همه جانبه دانش آموزان تالش نمود لذا استفاده از روش های نوین در تدریس دروس می تواند از ملزوماتنظام تعلیم و تربیت به شمار آید و از آن طریق در رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان تاثیر داشته باشد. همچنین استفاده از روشیادگیری مشارکتی ضمن فعال ساختن دانش آموزان در فرآیند یاددهی- یادگیری، باعث رشد مهارت های اجتماعی مانند خوب گوشدادن، بیان نظر و عقیده، کمک به یکدیگر برای رسیدن به هدف و تقویت یادگیری از یکدیگر می شود لذا معلمان می توانند بابکارگیری این روش ها و آشنا کردن دانش آموزان با این مهارت ها به یکی از وظایف خطیر خود که پرورش انسان هایی توانمند،مبتکر و اجتماعی می شوند.