بررسی تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه بین ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 39

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMBR02_013

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی تاثیر هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه بین ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را مورد بررسی قرار داده است . روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر اجرا کتابخانه ای است . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ لغایت ۱۴۰۰ است که با استفاده از روش غربالگری ۱۵۱ شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. متغیرهای مورد استفاده در تحقیق توسط نرم افزار اکسل ۲۰۱۰ و اویوز۱۰ مورد سنجش قرار گرفت . نتایج نشان داد که هزینه تحقیق و توسعه بر رابطه بین ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره و ارزش شرکت تاثیر مستقیم و معناداری را نشان می دهد.

Keywords:

ارتباطات سیاسی اعضای هیئت مدیره , ارزش شرکت , هزینه تحقیق و توسعه

Authors

مجید وکیلی زارچ

دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

محمدعلی دهستانی

استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی یزد