اثربخشی شفقت درمانی بر کیفیت رابطه زناشویی و دشواری های تنظیم هیجانی زوجین دارای تعارضات زناشویی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 63

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIPTW03_243

تاریخ نمایه سازی: 12 اسفند 1402

Abstract:

هدف از پژوهش حاضر؛ بررسی اثربخشی برکیفیت روابط زناشویی و دشواری در تنظیم هیجانی زوجین دارای تعارضات زناشویی بود. روش پژوهش نیمه آزمایش با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روانشناختی شهر بابل در سه ماهه اول سال ۱۴۰۲ بودند که از بین آنها ۳۲ نفر نمونه بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و بصورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (برای هر گروه ۱۶ نفر) جایدهی شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های دشواری در تنظیم هیجانی گراتز و رومر (۲۰۰۴) و کیفیت روابط زناشویی فلیچر و همکاران (۲۰۰۰) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تجزیه و تحلیل کوواریانس چندمتغیره (مانکووا) با کمک نرم افزار SPSS نسخه ۲۴ استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر این مطلب بود که شفقت درمانی بر دشواری در تنظیم هیجانی و کیفیت روابط زناشویی زوجین دارای تعارضات زناشویی تاثیر معناداری دارد (۰۵/۰.(P< شفقت درمانی بر دشواری در تنظیم هیجانی و کیفیت روابط زوجین دارای تعارضات زناشویی تاثیر مثبت دارد. بنابراین می توان گفت که از این برنامه می توان برای کمک به زوجین دارای تعارضات زناشویی استفاده کرد.

Authors

ارسلان خان محمدی

استاد راهنما

سامره مهدی نیا آری

دانشجوی کارشناسی ارشد آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی