تشکیلات اداری دوره هخامنشی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 171

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RIGHTSCONF02_094

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

امپراتوری هخامنشی اولین امپراتوری بزرگ در تاریخ جهان باستان بوده است که قلمرو وسیعی از ملل تابعه ایرا شامل می شد که تا قبل از استیلای شاهنشاهی هخامنشی هر یک طلایه دار تمدن و فرهنگ در زمان خودبودند. بی شک اداره این قلمرو وسیع از ملل متمدن آن روز ساختار ادرای خاصی را جهت اداره این محدودهوسیع جغرافیایی مرکب از اقوام و ادیان گوناگون می طلبید که به واسطه ی آن توانسته اند این امپراتوری راحفظ و اداره کنند. در این میان چگونگی ارتباط این تشکیلات اداری و میزان اثر پذیری از ملل تابعه خود نقشیتعیین کننده در شناسایی ساختار اداری هخامنشی داشته است؛ بدین سبب در این مقاله ضمن بیان تشکیلاتاداری امپراطوری هخامنشی، نقش ملل تابعه چون مصر و بابل را نیز در بنیان ساختار اداری این امپراطوری بیان می نماییم.

Authors

حسین جعفری

دانش آموخته دکتراتاریخ اسلام، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود، ایران

مرتضی حجتی نسب

دانش آموخته کارشناسی ارشد، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود، ایران

الهام لطفیان

دانشجو دکتراتاریخ اسلام، واحد شاهرود، دانشگاه آزاد اسلامی ، شاهرود، ایران