نقش گردشگری در توسعه کارآفرینی زنان روستایی (مورد مطالعه روستای ده بالا شهرستان نفت)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

GRPCONF05_035

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

گردشگری می تواند در استقلال اقتصادی، توانمند کردن زنان روستا و خلق فرصت های شغلی جدید نقش مهمی ایفا کند. هدف از انجام این پژوهش شناسایی قابلیت ها، موانع و راهکارهای توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی و تاثیر گردشگری در توانمندسازی و افزایش درآمد آنان در محدوده مورد مطالعه می باشد. جامعه آماری این تحقیق، ۷۰ نفر از زنان بالای ۱۵ سال است، که براساس جدول مورگان برای ۵۹ نفر پرسشنامه تکمیل شد، سپس از بین این تعداد، ۳۲ نفر از زنان با قابلیت و کارآفرین، شناسایی و برای اجرای روش ارزیابی مشارکتی به عنوان نمونه انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهد با وجود موانعی مانند ناکافی بودن سرمایه، عدم مشارکت گروهی، کمبود فروشگاه ها، و نمایشگاه ها در این منطقه، روستا ده بالا از توانایی بالقوه ای برای جذب توریست برخوردار می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت گردشگری در جهت ایجاد اشتغال، استقلال اقتصادی و کارآفرینی برای زنان روستایی، بالفعل نمودن قابلیت های بالقوه نقش قابل توجهی را دارا نبوده است.

Authors

زهرا باقی آبادی

دانشجو کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری دانشگاه یزد

مهرانگیز رضایی

استادیار گروه جغرافیا دانشگاه یزد