ارائه مدلی جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان با رویکرد تحلیل راهبردی SWOT مطالعه موردی (دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران)

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 78

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JURCNF01_003

تاریخ نمایه سازی: 13 اسفند 1402

Abstract:

اقتصاد دانش بنیان و حرکت به سمت کسب سرمایه، از طریق کاربست علم و دانش ضرورتی انکار ناپذیر برای حفظ و بقای دانشگاه، و از طرفی پاسخگویی به نیاز مشتریان دانشگاه و جامعه می باشد. دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور دارای نیروهای انسانی (شامل هیات علمی، دانشجویان، فارغ التحصیلان و کارکنان ) خلاق و دارای ایده های فناورانه می باشند؛ ولی با این ظرفیت دانشگاه ها گرایش اندکی به سمت تجاری سازی و ایجاد شرکتهای دانش بنیان دارند. هدف از این پژوهش ارائه مدلی جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان با رویکرد swot در دانشگاه های علوم پزشکی در استان مازندران است. پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها میدانی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی از نوع زمینه یابی است و از سوی دیگر پژوهش حاضر را می توان نوعی پژوهش اکتشافی تلقی کرد. جامعه آماری مرحله کیفی شامل ۱۵ نفر از خبرگان علمی ، روئسا و کارشناسان مراکز رشد دانشگاه، واحد های پژوهش و فناوری دانشگاه، مسئولین و کارشناسان پارک علم و فناوری و متخصصین شرکت های دانش بنیان می باشند و جامعه آماری مرحله کمی شامل اعضای هیات علمی دانشگاه های علوم پزشکی استان مازندران (دانشگاه بابل و دانشگاه مازندران) که شامل ۷۵۰ نفر اساتید می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و بر اساس جدول مورگان تعداد ۲۵۶ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، که حاصل مصاحبه با متخصصان بوده و تعداد ۴۵ گویه تهیه شد که روایی و پایایی آن مورد تائید قرار گرفت. تحلیل داده های کیفی پژوهش از طریق کدگذاری باز و کدگذاری محوری انجام شده است و در مرحله تحلیل داده های کمی پژوهش از آزمون مدل معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی (پی ال اس) برای انجام تحلیل عاملی استفاده شده است. با استفاده از آزمون مدل معادلات ساختاری مدل نهایی پژوهش، با موضوع ارائه مدلی جهت ایجاد شرکت های دانش بنیان با رویکرد swot در دانشگاه های علوم پزشکی ارائه شد. در این مدل سهم هر یک از عوامل نشان داده شده است. تهدیدها با بار عاملی ( ۸۱۳ / ۰ ) ، بیشترین بار عاملی و رتبه اول را دارد. عامل فرصت ها با بار عاملی ( ۷۸۷ / ۰ ) رتبه دوم ، عامل نقاط قوت با بار عاملی ( ۵۶۹ / ۰ ) رتبه سوم ، عامل نقاط ضعف با بار عاملی ( ۲۶۶ / ۰ ) رتبه چهارم را دارا است.

Keywords:

شرکت های دانش بنیان , SWOT , دانشگاه های علوم پزشکی , مازندران

Authors

علی اصغر الیاسی

عضو هیات علمی، گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران،

نادعلی عرب

دکتری مدیریت آموزش عالی،