رهبری اصیل ؛ حلقه مفقوده توسعه استعداد ، خلاقیت و نوآوری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 79

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_015

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

امروزه خلاقیت و نوآوری، منابع با ارزشی برای کسب مزیت رقابتی هر سازمان می باشند.یکی از عوامل حیاتی تاثیرگذار بر خلاقیت ونوآوری و ظرفیت های روانشناختی کارکنان، رهبری است. هدف مطالعه حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های رهبری اصیل و بررسی تاثیراتاین نوع سبک رهبری بر خلاقیت، نوآوری و بروز استعداد کارکنان با تکیه بر توانمندسازی روانشناختی آنان می باشد که نتایجی همچونکسب مزیت رقابتی برای سازمان ها به ارمغان می آورد.در این پژوهش با مطالعه تحقیقات و پژوهش های توصیفی_همبستگی انجام شدهو بررسی نتایج آن ها، سعی در جمع آوری اطلاعات مفید و ارزشمندی که بتواند نشاندهنده جایگاه سبک مدیریتی اصیل بوده و راهنمایعمل مناسبی برای مدیران باشد، داشته ایم.روش کار : جمع آوری و بررسی نتایج و یافته های چندین پژوهش توصیفی همبستگییافته ها: یافته های این بررسی نشان داد که رهبری اصیل همبستگی مثبت و معناداری با خلاقیت و نوآوری ، استعداد کارکنان ،کسب مزیت رقابتی و توانمندسازی روانشناختی دارد.نتیجه گیری: با نظر به اینکه رابطه مثبت و معناداری میان رهبری اصیل با توانمندسازی روانشناختی و خلاقیت و نوآوری و همچنیناستعداد و کسب مزیت رقابتی وجود دارد لذا پیشنهاد می شود که سازمان ها و مدیران از برنامه هایی که موجب توانمندسازی و تقویتخلاقیت کارکنان و بروز استعداد آن ها می شود، بهره گیرند.

Authors

میثاق بلوریان

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران

امیر عینی

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران