تاثیر روانشناسی کودک پروری بر رشد و توسعه کودکان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 126

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICIMAH01_159

تاریخ نمایه سازی: 16 اسفند 1402

Abstract:

پرورش کودکان یکی از مهمترین مسائلی است که تاثیر بسیار زیادی بر رشد و توسعه آینده ی آنها دارد. روانشناسی کودکپروری نقش بسیار مهمی در این فرایند دارد و میتواند به طور مستقیم بر روی رشد و توسعه کودکان تاثیر گذار باشد. از آنجاییکه دوران کودکی یکی از دورانهای حساس در زندگی انسان است، اهمیت بیشتری به نقش روانشناسی کودک پروری باید دادهشود. به عنوان مثال روشهای پرورش کودکان میتواند تاثیر مستقیمی بر روی توانایی های شناختی، اجتماعی و عاطفی کودکانداشته باشد. یک محیط پرورشی سالم و پشتیبانی کننده میتواند باعث افزایش اعتماد به نفس، توانایی های ارتباطی و مهارت هایاجتماعی کودکان شود. همچنین، یک پرورشگاه یا مدرسه با رویکرد مناسب میتواند به رشد شخصیتی، اخلاقی و انگیزشیکودکان کمک کند. از سوی دیگر، روشهای نادرست پرورش کودکان میتواند به طور مستقیم باعث ایجاد مشکلات روانی،اضطراب و عدم تعادل عاطفی در آیندهی کودکان شود. بنابراین، نقش روانشناسی کودک پروری بسیار حیاتی است و نباید از آنغفلت شود. میتوان گفت که روانشناسی کودک پروری تاثیر بسیار زیادی بر رشد و توسعه کودکان دارد. اهمیت این موضوع بهاندازه ی کافی مورد توجه قرار نگرفته است و نیاز به توجه بیشتر به این موضوع وجود دارد.

Authors

لیلاالسادات برقعی موحدی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال