بررسی تغییرات روند خشکسالی و عوامل اقلیمی در استان سیستان و بلوچستان

Publish Year: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-10-32_002

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

در دهه های اخیر، وقوع خشکسالی به عنوان یک پدیده طبیعی مبدل به بلای طبیعی با همه اثرات وابسته به آن شده است که در سراسر ایران اتفاق می افتد. در این پژوهش به بررسی رفتار وقوع دوره های خشک و مرطوب در مقیاس ۳ و ۱۲ ماهه با استفاده از شاخص مبتنی بر بارش-تبخیر و تعرق (SPEI) در استان سیستان و بلوچستان و برای ۱۱ ایستگاه طی دوره آماری ۱۳۶۷تا۱۳۹۶ پرداخته شد. محاسبات برآورد این شاخص با استفاده از پیوست تدوین شده SPEI در نرم افزار R انجام گرفت. به منظور تعیین روند عوامل اقلیمی مقادیر آزمون ناپارامتری من کندال در سری زمانی سالانه بارندگی، دمای میانگین و شاخص SPEI در مقیاس ۳ و ۱۲ ماهه در دوره آماری محاسبه شد. برای تحلیل ترسیمی روند خشکسالی کوتاه مدت ایستگاه ها از مدل گرافیکی آزمون من کندال نیز استفاده شد. نتایج بیانگر روند خاصی در میانگین بارندگی سالانه ایستگاه ها نبود، اما سری زمانی میانگین دمای سالانه، در سطوح اطمینان ۹۵% و ۹۹% دارای روند افزایشی معنی دار بودند. مقادیر شاخص SPEI نیز در بیشتر ایستگاه ها روند منفی و معنی دار نشان داد. شناسایی وقوع دوره های خشک و مرطوب به منظور برنامه ریزی و مدیریت منابع آب بسیار ضروری است. به طور کلی برای روند کاهشی بارندگی و افزایش دما در استان، توسعه کشت های گلخانه ای به عنوان یک راهکار مناسب باید مورد توجه قرار گیرد.

Authors

هادی درودی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

محمد خسروشاهی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

معصومه شهابی

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی