تحلیل مکانی شوری آب زیرزمینی دشت سرخون با استفاده ازسامانه اطلاعات جغرافیاییGIS

Publish Year: 1392
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_DEEJ-2-3_004

تاریخ نمایه سازی: 19 اسفند 1402

Abstract:

انتخاب یک روش میان یابی بهینه برای تخمین ویژگی های یک منطقه در نقاط نمونه گیری نشده نقش مهمی در مدیریت داده ها دارد. یکی از شاخص های مهم در بررسی وضعیت کیفیت آب های زیرزمینی هدایت الکتریکی است. هدف ازانجام این پژوهش انتخاب مناسب ترین روش میانیابی به منظور بررسی و تحلیل مکانی میزان شوری آب های زیرزمینی دشت سرخون می باشد. در این راستا با استفاده از نرم افزار ARC GIS ۹.۳ نتایج روش های مختلف میانیابی از جمله کریجینگ معمولی، کریجینگ ساده و روش های معین مانند عکس فاصله (IDW)، تابع شعاعی (RBF)، تخمینگرموضعی (LPI) و تخمین گر عام (GPI) بررسی شد. نتایج نشان داد که روش تابع شعاعی و روش کریجینگ معمولی به دلیل دارا بودن R بالاتر و RMSE و MBE کمتر، روش های قابل اعتمادتری هستند. در نهایت با مقایسه بین ۲روش مشخص شد که روش کریجینگ معمولی دارای صحت بیشتری می باشد. (قابل اعتمادتر است) بر این اساس نقشه تغییرات شوری دشت سرخون با روش کریجینگ معمولی تهیه شد و بر مبنای آن آب زیرزمینی دشت سرخون از نظر کیفیت بر اساس دیاگرام شولر در چهار کلاس قابل قبول (۵/۴۱درصد)، نامناسب (۳۱/۲۵درصد)، بد(۵/۲۲درصد) و موقتا قابل شرب (۸۹/۱۰درصد) قرارگرفته است. همچنین از نظر استفاده برای کشاورزی در دو کلاس مشکل کم تا متوسط (۸/۶۴درصد) و مشکل شدید (۲/۳۵) قرار گرفت.

Authors

احمد نوحه گر

دانشگاه هرمزگان

فاطمه ریاحی

دانشگاه هرمزگان

مجید خیاط خلقی

دانشکده کشاورزی کرج

حسن وقارفرد

دانشگاه هرمزگان