بررسی اثر تحقیقات بازار سرمایه در ارتقاء رفتار سرمایه گذاران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 59

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MIAC01_021

تاریخ نمایه سازی: 21 اسفند 1402

Abstract:

تحقیقات بازار سرمایه به عنوان ابزار اطلاعاتی مهم و در دسترس جامعه می توانند نقش برجسته ای را در اطلاعرسانی و آگاهی بخشی به، ذینفعان داشته باشند. این موضوع به ویژه در اقتصادهایی که درجه شفافیت بالا نیست ومنابع اطلاعاتی کمتر است، با اهمیت تر است. بر همین اساس. این پژوهش درصدد بوده است تا رابطه بین پوششتحقیقات بازار سرمایه و رفتار سرمایه گذاران را مورد مطالعه قرار دهد. در این پژوهش تاثیر تحقیقات علمی بر رفتارسرمایه گذاران، مشارکت در بورس و انتخاب سهام اتخاذ شده است. داده های این پژوهش به وسیله پرسش نامه گردآوریشده است. نتایج این پژوهش شامل نتایج توصیفی و تحلیلی نشان دهنده وجود رابطه معنی دار میان استفاده از تحقیقاتعلمی و مشارکت در بورس و انتخاب سهام توسط سرمایه گذاران است. هم چنین بر اساس نتایج این پژوهش،سرمایه گذاران جهت مشارکت و انتخاب نوع سهام بیشتر ازرسانه های جمعی اینترنت و تلویزیون استفاده نموده اند تاتحقیقات علمی بنابراین توسعه فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی و شفاف سازی در در بازار سرمایه، از طریق تحقیقاتبازار سرمایه نقش موثری بر ترغیب بیشتر اقشار جامعه برای سرمایه گذاری در در بازار سرمایه و به تبع آن، افزایشکارایی بازار و توسعه اقتصادی کشور خواهد داشت. از سوی دیکر با توسعه فناوری اطلاعات در بازار سرمایه، امکانپیش بینی رفتارهای آتی بازار نیز میسر خواهد گردید.

Authors

آمنه رئیس زاده

دکتری مدیریت حرفه ای کسب و کار، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران